นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - วันรวมน้ำใจ การออกร้านมัจฉากาชาดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา” ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดงานวันเด็ก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา