นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลาดคลองงา ตลาดวิถีชุมชนเมืองพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ริมเขื่อนคลองพังงา ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา