นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ปี 2563 ของจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา