นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา