นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 7 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 16:30 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ