นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 7 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : รองฯบุญเติมมอบหมาย
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ประชุมประธานคณะกรรมการและเลขานุการฝ่าย การจัดงาน เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประชุม เรื่องนส.มานิตา ทรายทอง ร้องขอความเป็นธรรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการ ปลัดจังหวัดพังงา