นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 7 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมประธานคณะกรรมการและเลขานุการฝ่าย การจัดงาน เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา