นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 8 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานและตรวจเยี่่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) หมู่ที่ 2 บ้านไสเสียด ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด
2 13:30 - 00:00 - ประธานการประชุมคณะกรรมการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพังงา ปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 - ประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรมเลอ เอราวัณพังงา อ.เมืองพังงา