นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 8 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา