นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 8 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะกรรมการของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพังงา ปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 15:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2 /2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรมเลอ เอราวัณพังงา อ.เมืองพังงา