นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 12:00 นางเดน่า เกรเบอร์ ลาเด็ก หัวหน้าสำนักงานไอโอเอ็ม (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน: IOM) พร้อมคณะ ขอเข้าพบเพื่อเยี่ยมคาราวะและหารือประเด็นเกี่ยวกับผู้โยกย้ายถิ่นในจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 11:00 - 12:00 ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังง