นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ประธานร่วมประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนงานตามตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ "บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย" เพื่อให้บุคลากรสังกัดสนง.กศน.จังหวัดพังงา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดพังงา
3 13:00 - 00:00 - ร่วมบันทึกเทปทางโทรศัพท์ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : -