นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ร่วมประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงานตามตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.พังงา