นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานในพิธีเปิดการอบรมตามแผนงาน/โครงการ งวดที่ 1 (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปีงบ 2563 ของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ง. กิจกรรม "ปราชญ์ร่วมใจ สร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานในการเปิดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมื่องฯ จ.พังงา
3 11:00 - 00:00 ประชุมข้อราชการกับ ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด
4 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2
5 18:00 - 00:00 งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหาร
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเลอเอราวัณ อ.เมืองฯ จ.พังงา