นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2
2 18:00 - 00:00 - ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารการขับเคลื่อนการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเลอเอราวัณ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา