นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานคณะทำงานตรวจประเมินตลาด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ตลาดกราภูงา เทศบาลเมืองพังงา
2 08:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานตลาด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา
3 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
4 18:00 - 00:00 ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารการขับเคลื่อนการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเลอเอราวัณ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา