นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้พิการตำบลนาเตย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา