นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานในพิธีเปิดการอบรมตามแผนงาน/โครงการ งวดที่ 1 (ต.ค.62-มี.ค.63) ประจำปีงบ 2563 ของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ง. กิจกรรม "ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ)ประธานการประชุม กิจกรรม "เยาวชนป้องกันผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม กศน. จ.พังงา