นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร