นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมการติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงา บ้านบางท้อน ม.7 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเหล บ้านในเหลและบ้านเล็ตตอก ม.2 และ ม.3 ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ อ.เมืองพังงา จ.พังงา