นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
2 13:30 - 00:00 - ผู้แทนจาก อพ.สธ. เข้าพบเพื่อหารือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 14:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.กกต.จ.พังงา
5 15:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา (ชั้น 2) สนง.เทศบาลเมืองพังงา