นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาขอเข้าพบเพื่อรายงานตัวมาปฏิบัติหน้าที่ฯ
รายละเอียด : (นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี มาดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา )
สถานที่ : ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
รายละเอียด : โดย ผวจ.จะเข้าร่วมประชุมภายหลัง
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประชุมข้อราชการ(เรื่องสนามบิน) กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด
4 16:00 - 16:30 (ผวจ.มอบ) ประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา