นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ประจำปี 2563
รายละเอียด : ผวจ.มอบหมาย
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา