นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมการประชุมหารือเชิงนโยบายการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 15:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองพังงา