นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ประธานประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
4 11:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
5 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา
6 15:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา