นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ประชุม ก.จ.จ.พังงา ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก)
3 10:00 - 00:00 ประชุม ก.ท.จ.พังงา ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)
4 11:00 - 00:00 ประชุม ก.อบต.จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)
5 13:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (โต๊ะข่าว) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา