นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงานตามตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา