นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมห้องสมุด เทศบาลเมืองตะกั่วป่า