นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 05:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานวิ่ง-ปั่น พุทธบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด
2 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” หลาดหมากลุย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ชุมชนบ้านโคกเลือด หมู่ที่ 7 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด