นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ของรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านทับยาง ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 - ร่วมประชุมการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ "ขุดดินแลกน้ำ" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา