นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 -ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา