นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเรื่องการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องพิงกัน โรงแรมภูงาธานี อ.เมืองฯ จ.พังงา