นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม พระเกียรติจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา