นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าชายเลน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา