นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองพังงา ชั้น 3 อ.เมืองพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณโบราณสถานเจดีย์เขาล้างบาศ (หลังโรงเรียนสตรีพังงา) ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการท่าเทียบคลองเหีย ม.1 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
5 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการพัฒนาตลิ่งและปรับปรุงเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งคลองบางเนียง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ อ.เมืองพังงา จ.พังงา
6 16:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการฯ อ.เมืองพังงา จ.พังงา