นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา และร่วมงานประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี