นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 พิธีเปิดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดน (ย.อส.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ฐานทัพเรือทัพละมุ