นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น2 สนง.อัยการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ประชุมทางใกลผ่านจอภาพ(VTC)เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 10:30 - 12:00 (ผวจ.มอบ)ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สนง.อัยการจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการอบรมและชี้แจง "ถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางน้ำที่ผ่านมา ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา