นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ)ประธานพิธีปิดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา