นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานตามผังศูนย์ราชศาลากลางจังหวัดพังงาและอาคารศาลากลางจังหวัดพังงาหลังเก่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา