นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 - ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา