นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเคลื่อนไหว การเต้นและดนตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา