นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 - แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานพังงา