นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา