นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณสนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา