นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ)ประธานในพิธีเปิดการอบรมตามแผนงาน/โครงการ สมท.กอ.รมน. ประจำปีงบ 2563 กิจกรรม "การอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัด พ.ง."
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม กศน. จังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
รายละเอียด : -ผวจ.ประธานฯ
สถานที่ : ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว จ.พังงา