นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 4 ครบรอบปีที่ 45
รายละเอียด : ผวจ.มอบหมาย
สถานที่ : สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ จ.นครศรีธรรมราช