นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 - ร่วมประชุมพิจารณาอนุญาตให้ใช้สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา