นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาด
3 15:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนง.อัยการจังหวัดพังงา