นายพุทธ กฤชคงพันธุ์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชรถ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 การแต่งตั้งคณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา
รายละเอียด : เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมเเม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ชั้น 2
3 15:00 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563
รายละเอียด : เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา